Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN PLANTSCAPES

Algemene voorwaarden van Plantscapes (vestigingsnummer: 000041982886), gevestigd te Hilversum (KvK-nummer: 73991910)

       1. Toepasselijkheid en definities verhuurder

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op – en maken onlosmakelijk deel uit van – iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft op door PLANTSCAPES gevestigd te Hilversum, verder te noemen “verhuurder”, te leveren producten van welke aard dan ook, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

1.2 In deze algemene voorwaarden wordt met “de klant” bedoeld: iedere (rechts)persoon die bij of via verhuurder goederen bestelt en/of koopt.

1.3 Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien partijen dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

1.4 PLANTSCAPES, de verhuurder van deze voorwaarden; Huurder, iedere (potentiële) klant van de verhuurder.

1.5 Totstandkoming en wijziging overeenkomst

1.6 Alle offertes door verhuurder, in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is opgenomen. Eerst door schriftelijke (order)bevestiging van verhuurder of door feitelijke uitvoering door verhuurder komt een overeenkomst tot stand.

1.7 Alle aanduidingen in offertes of overeenkomsten en de bijlagen daarbij, zoals afbeeldingen, tekeningen, maten, gewichten, rendementen en kleuren en daarnaast de eigenschappen van eventueel verstrekte proefexemplaren strekken slechts ter indicatie. Geringe afwijkingen komen derhalve niet voor rekening en risico van verhuurder.

1.8 Kennelijke verschrijvingen of vergissingen in de offertes van verhuurder ontheffen haar van de nakomingsplicht en/of eventuele verplichtingen tot schadevergoeding daaruit voortvloeiend, ook na de totstandkoming van de overeenkomst.

       2. Uitvoering van de overeenkomst

2.1 Goederen gelden als geleverd, zodra verhuurder de klant ervan in kennis heeft gesteld dat de zaken bij verhuurder of bij een derde klaar staan. Vanaf het moment van levering komen de geleverde zaken voor risico van de klant.

2.2 Alle gehuurde goederen worden op de door de klant opgegeven plaats van bestemming  afgeleverd.

2.3 Indien partijen uitdrukkelijk overeenkomen dat verhuurder het transport van de producten verzorgt, zijn zowel de kosten als het risico van verlies of schade tijdens het transport voor rekening van de klant.

2.4 De opgave van leveringstermijnen in offertes, overeenkomsten of anderszins wordt door verhuurder steeds naar beste weten gedaan en deze termijnen zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch zij zijn niet bindend

2.5 De klant dient gehuurde materialen schoon en in originele staat te retourneren. Bij gebreke hiervan geldt een schoonmaaktarief dat in rekening wordt gebracht volgens het geldende uurtarie

      3. Prijzen en borgstelling

3.1 Alle prijzen zijn in euro’s en zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd. De prijs wordt berekend per stuk gehuurd goed en geldt slechts en alleen over de overeengekomen huurperiode. Eventuele bijzondere extra kosten betrekking hebbend op de import en/of inklaring van door verhuurder aan de klant te leveren zaken zijn niet bij de prijs inbegrepen en zijn derhalve voor rekening van de klant.

3.2 De in de offertes van verhuurder weergegeven bedragen zijn gebaseerd op de tijdens de aanbieding bestaande prijzen, lonen, belastingen en andere voor het prijspeil relevante factoren. Indien na de (order)bevestiging in één of meer van de genoemde factoren wijziging plaatsvindt, is verhuurder gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen. Indien krachtens de onderhavige bepaling tot prijsverhoging wordt overgegaan, en de verhoging bedraagt meer dan 10 % van het totale overeengekomen bedrag, heeft de klant het recht de overeenkomst binnen acht dagen nadat zij bekend is of kon zijn met de prijsverhoging schriftelijk te ontbinden.

3.3 PLANTSCAPES behoudt het recht prijzen tot het moment van aflevering te wijzigen. In geval van prijswijziging heeft de klant het recht de overeenkomst te ontbinden, mits binnen 3 werkdagen nadat de klant de prijswijziging heeft waargenomen.

3.4 De verhuurder kan een borgstelling en/of aanbetaling van de huurder eisen, deze aanbetaling is de huurder aan de verhuurder verschuldigd.

3.5 PLANTSCAPES behoudt zich het recht transportkosten en laad- en loskosten in rekening te brengen in geval van overschrijding van de verhuurders geldende 15 minuten laad- en lostijden. Deze kosten kunnen in rekening worden gebracht volgens het geldende uurloon van €55,- euro.

3.6 Eventuele parkeerkosten voor laden en lossen verhaald PLANTSCAPES op huurder.

       4. Betaling en annulering

4.1 In geval van interieurbeplanting en lease dient betaling steeds plaats te vinden voorafgaand aan de te huren maand en binnen 14 dagen na factuurdatum. De klant is niet gerechtigd om enige vordering op verhuurder te verrekenen met de door verhuurder in rekening gebrachte bedragen. Betaling van bijkomende kosten op grond van vuil, beschadigd of te laat afleveren van het gehuurde dient contant te geschieden bij het retourneren van het gehuurde. Ontvangt de huurder een factuur voor het gehuurde, dan kan betaling giraal geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.

4.2 Verhuurder heeft steeds het recht om af te leveren of geleverde zaken per deellevering te factureren.

4.3 Betaling geschiedt door storting of overmaking op een door verhuurder aangewezen bank- of girorekening. Verhuurder heeft steeds het recht om zowel vóór als na de totstandkoming van de overeenkomst zekerheid voor de betaling c.q. vooruitbetaling te verlangen, zulks onder opschorting van de uitvoering van de overeenkomst door verhuurder, totdat de zekerheid verschaft is en/of de vooruitbetaling door verhuurder is ontvangen. Indien vooruitbetaling zou worden geweigerd, is verhuurder bevoegd de overeenkomst te ontbinden en is de klant aansprakelijk voor de daaruit voor verhuurder voortvloeiende schade.

4.4 Verhuurder is gerechtigd de afgifte van producten die zij voor de klant in verband met de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden onder zich heeft, op te schorten totdat alle door de klant aan verhuurder verschuldigde betalingen volledig zijn voldaan.

4.5 Wanneer betaling niet tijdig plaatsvindt, is de klant van rechtswege in verzuim zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is. De klant is aan verhuurder vanaf dat moment wettelijke handelsrente verschuldigd als bedoeld in artikel 6:119a BW.

4.6 Ingeval na het verstrijken van een bij schriftelijke aanmaning gestelde nadere betalingstermijn nog geen betaling ontvangen is, is de klant een boete verschuldigd gelijk aan 10 % van de door de klant aan verhuurder verschuldigde hoofdsom inclusief BTW, ongeacht of verhuurder buitengerechtelijke incassokosten heeft moeten maken en onverminderd het recht van verhuurder om schadevergoeding te vorderen.

4.7 Onverminderd de overige rechten van verhuurder uit hoofde van dit artikel, is de klant jegens verhuurder gehouden om de incassokosten te vergoeden die verhuurder heeft moeten maken en welke verder gaan dan het versturen van een enkele sommatie of het enkel doen van een – niet aanvaard – schikkingsvoorstel, het inwinnen van eenvoudige inlichtingen of het op gebruikelijke wijze samenstellen van het dossier. Deze kosten worden vastgesteld op basis van de op dat moment daarvoor geldende richtlijnen bij rechtbanken in Nederland.

4.8 In geval van overlijden, uitstelling van betaling en/of termineren van de onderneming heeft de verhuurder het recht al zijn verplichtingen direct op de eisen. Na het verstrijken van de betalingstermijn (14 dagen na factuurdatum), heeft de verhuurder het recht de uitvoering van lopende of toekomstige overeenkomsten op te schorten totdat de huurder aan alle verplichtingen heeft voldaan.

4.9 Afhankelijk van de hoogte van het bedrag van het gehuurde is de verhuurder gerechtigd, indien de huurder de overeenkomst annuleert, annuleringskosten in rekening te brengen bij de huurder afhankelijk van het aantal dagen tot de bestelling. Bij bestellingen onder de EUR duizend (€1000): 7-14 dagen 50%, 5-7 dagen 75%, tot 5 dagen 100%. Bij bestellingen van EUR duizend (€1000) en hoger geldt: 14-21 dagen 50%, 10-14 dagen 75%, tot 10 dagen 100%.

        5. Garantie

5.1 Indien door verhuurder aan de klant garantie wordt verstrekt ten aanzien van de door haar geleverde of te leveren werkzaamheden of producten, zal zij zulks uitdrukkelijk schriftelijk aan de klant kenbaar maken. Bij gebreke van een dergelijke uitdrukkelijke schriftelijke kennisgeving kan de klant geen beroep doen op garantie, onverminderd diens wettelijke rechten die voortvloeien uit dwingendrechtelijke bepalingen.

5.2 Indien een beroep op garantie van de klant gegrond zou zijn, zal verhuurder de te leveren producten -naar de keuze van verhuurder- herstellen dan wel alsnog leveren zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de klant aantoonbaar zinloos zou zijn geworden. Indien verhuurder de klant meedeelt tot herstel te zullen overgaan, zal de klant de geleverde producten, op haar kosten en voor haar risico, weer ter beschikking stellen aan verhuurder.

5.3 Alle eventuele garantieverplichtingen van verhuurder vervallen indien fouten, gebreken of onvolkomenheden ten aanzien van die zaken het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik of beheer van geleverde zaken door de klant of door de klant ingeschakelde derden of indien die het gevolg zijn van een van buiten komende oorzaken zoals bijvoorbeeld brand- of waterschade, of indien de klant of een derde zonder toestemming van verhuurder wijzigingen in de door verhuurder geleverde zaken heeft aangebracht of heeft laten aanbrengen.

5.4 Aanspraak op garantie wordt slechts gehonoreerd indien de huurder bewijst dat aan  bovengenoemde voorwaarden is voldaan. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de huurder wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Plantscapes,, de afnemer of derden aan het product wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De huurder komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Plantscapes geen invloed op kan uitoefenen. Onder de garantie zoals bedoeld in dit artikel valt niet de schade aan potten / plantenbakken, waaronder begrepen en niet beperkt tot, schade als gevolg van het niet tijdig om-potten van planten door de afnemer.

5.5 Garantie geldt voor een periode van drie maanden na levering. Ten aanzien van de
na  levering, mits de afnemer de volgende minimumvoorwaarden stipt in acht neemt:

– Licht: bij 8 of meer uur per dag: bescherming tegen zon;

– Temperatuur: tussen 15 en 26 graden Celsius, tochtvrij;

– Relatieve luchtvochtigheid: tenminste 50%;

– Water geven: volgens de door de verhuurder aangegeven gebruiksnormen (alleen van toepassing bij specifieke gevallen indien schriftelijk en/of mondeling besproken met verhuurder).

       6. Reclame

6.1 Eventuele klachten over een door verhuurder geleverd product, dienen terstond door de klant aan verhuurder schriftelijk en gemotiveerd te worden medegedeeld. Indien 14 dagen na levering van de producten zijn verstreken, kan door de klant niet meer gerechtvaardigd worden gereclameerd, tenzij het gebrek ten tijde van de levering bij een zorgvuldige en tijdige controle niet waarneembaar zou zijn geweest. In dat geval moet de klant verhuurder, binnen 14 dagen nadat het gebrek aan de klant bekend is geworden of bekend kon zijn, van het gebrek schriftelijk en gemotiveerd op de hoogte brengen van het gebrek.

6.2 Zonder voorafgaande schriftelijke instemming is verhuurder niet verplicht retourzendingen van de klant te accepteren. In ontvangstname van retourzendingen impliceert in geen geval erkenning door verhuurder van de door de klant opgegeven grond voor retourzending. Het risico ten aanzien van retour gezonden producten blijft berusten bij de klant, totdat de producten door verhuurder zijn gecrediteerd.

6.3 Indien de klant een beroep doet op een eventueel overeengekomen garantieregeling doch dat beroep vervolgens ongerechtvaardigd blijkt, heeft verhuurder het recht om de werkzaamheden en kosten van onderzoek en herstel die aan haar zijde uit dat beroep zijn voortgevloeid bij de klant in rekening te brengen conform haar gebruikelijke tarieven.

       7. Eigendomsvoorbehoud

7.1 Alle door verhuurder te leveren en geleverde producten blijven onder alle omstandigheden eigendom van verhuurder, zolang de klant enige vordering van verhuurder, waaronder in ieder geval de koopprijs, buitengerechtelijke kosten, rente, boetes en enige andere vorderingen zoals genoemd in artikel 3:92, lid 2 BW, niet heeft voldaan.

7.2 De klant is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van verhuurder te bewaren.

7.3 De klant is niet bevoegd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten, zolang de eigendom daarvan niet op haar is overgegaan, aan derden te verhuren en/of verpanden, anderszins te bezwaren of geheel of gedeeltelijk over te dragen, behoudens voor zover die overdracht ter uitoefening van de gebruikelijke bedrijfsactiviteiten van de klant plaatsvindt.

7.4 Indien de klant met de nakoming van haar betalingsverplichtingen jegens verhuurder tekort schiet of verhuurder goede grond heeft te vrezen dat de klant in die verplichtingen tekort zal schieten, is verhuurder gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde goederen terug te nemen. De klant zal medewerking verlenen en de verhuurder te allen tijde vrije toegang verlenen tot haar terreinen en/of gebouwen ter inspectie van de zaken en/of ter uitoefening van de rechten van de verhuurder. Na terugneming zal de klant worden gecrediteerd voor de marktwaarde, welke in geen geval hoger kan zijn dan de oorspronkelijke prijs die de klant met verhuurder was overeengekomen, verminderd met de kosten die voor verhuurder uit de terugneming voortvloeien.

        8. Ontbinding en beëindiging

8.1 De klant wordt geacht in verzuim te zijn indien deze enige verplichting uit de overeenkomst niet of niet tijdig nakomt, alsmede indien de klant niet voldoet aan een schriftelijke aanmaning om binnen een gestelde redelijke termijn alsnog volledig na te komen.

8.2 In geval van verzuim van de klant is verhuurder gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding, en onverminderd de haar toekomende rechten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden door een daartoe gerichte schriftelijke mededeling aan de klant en/of het door de klant eventueel aan verhuurder verschuldigd bedrag terstond in zijn geheel op te eisen en/of het eigendomsvoorbehoud in te roepen.

8.3 Verhuurder is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden indien de klant surséance van betaling of faillissement aanvraagt of tegen hem gevraagd wordt of beslag op het geheel of een gedeelte van haar vermogen wordt gelegd. Alle gefactureerde bedragen worden alsdan direct opeisbaar. Verhuurder zal vanwege deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

       9. Overmacht en aansprakelijkheid

9.1 Verhuurder is niet aansprakelijk indien een tekortkoming het gevolg is van overmacht. Gedurende de periode waarin sprake is van overmacht worden de verplichtingen van verhuurder opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht de nakoming van de verplichtingen door verhuurder niet mogelijk is langer duurt dan drie maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat terzake enige gehoudenheid tot schadevergoeding zal bestaan.

9.2 Onder het begrip ‘overmacht’ als bedoeld in dit artikel wordt in ieder geval verstaan, onvoorziene omstandigheden, ook van economische aard, welke buiten schuld of toedoen van verhuurder zijn ontstaan, geen of onvolledige aflevering door andere huurders van de verhuurder, ernstige storing in het bedrijf, stakingen en uitsluitingen, zowel bij verhuurder als bij toeleveringsbedrijven, oorlog, vijandelijkheden, staat van beleg, mobilisatie, hetzij in Nederland hetzij in enig ander land waar eventuele vestigingen van verhuurder of van toeleveringsbedrijven zijn gevestigd, vertragingen in het transport of vertraagde of foutieve levering van zaken of materialen of onderdelen door derden waaronder begrepen toeleveringsbedrijven van verhuurder.

9.3 Indien verhuurder bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de klant gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

9.4 De totale aansprakelijkheid van verhuurder zal in alle gevallen zijn beperkt tot vergoeding van directe schade, waarbij het totale door verhuurder aan de klant te betalen bedrag uit hoofde van eventuele ongedaanmakingsverplichtingen en vergoeding van schade nimmer meer zal bedragen dan maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW).

9.5 De verhuurder is niet aansprakelijk voor schade, indien en voor zover de klant zich tegen de desbetreffende schade heeft verzekerd dan wel in redelijkheid had kunnen verzekeren.

9.6 Verhuurder kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor het omvallen, omwaaien, stoten van/aan planten en de gevolgen hiervan. De huurder stemt ermee in kennis te hebben genomen van de opdracht tot verzorging en onderhoud van planten, als deze voor meerdere dagen worden gehuurd, wordt dit schriftelijk en/of mondeling gemeld. Het is noodzakelijk deze voldoende water te geven. Planten mogen niet zonder toestemming van verhuurder buiten geplaatst worden.

9.7 De huurder is verplicht elke schade en elk gebrek aan het gehuurde onmiddellijk aan de verhuurder te melden. Het zelf verrichten van reparaties is niet toegestaan. De wederpartij is aansprakelijk voor vermissing, breuk, beschadiging door weersinvloeden e.d. Bij constatering hiervan wordt naast de huurprijs de vervangingswaarde berekend. Vermiste goederen worden tegen de berekende prijs teruggenomen met dien verstande dat over elke dag dat het verhuurde langer weg is dan overeengekomen, 2x de dagprijs van de verhuur wordt berekend.

9.8 De verhuurder is uitsluitend aansprakelijk voor schade die de klant lijdt, indien en voor zover die schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van leidinggevenden van verhuurder.

Plantscapes is niet aansprakelijk voor:

  • schade aan goederen die ontstaat tijdens het vervoer, het laden en lossen en het verblijf in de ruimte van de huurder;
  • vermissing, diefstal of beschadiging van de goederen;
  • schade aan producten die het gevolg is van een onjuiste en/of ondeugdelijke opslag, uitstraling, verzorging en/of onderhoud;
  • indirecte schade en indirecte kosten, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie;
  • brandschade ontstaan door bijvoorbeeld, doch niet beperkt tot verlichting;
  • de kwaliteit van door ingeschakelde hulppersonen geleverde producten.

       10. Geschillen en toepasselijk recht

10.1 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden dan dient de uitleg van die bepaling(en) plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

10.2 Op een met verhuurder gesloten overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. 

10.3 Alle eventuele geschillen die betrekking hebben op deze overeenkomst of die uit deze overeenkomst voortkomen, zullen in eerste aanleg worden beslecht door uitsluitend de bevoegde rechter in het arrondissement waarin de verhuurder ten tijde van het sluiten van deze overeenkomst is gevestigd.

       11. Lease

11.1  De afnemer is verplicht het gehuurde te behandelen volgens de door verhuurder gegeven instructies. Indien gewenst mag het gehuurde niet in de directe omgeving van een warmtebron of vochtige plaats worden geplaatst, dient zoveel mogelijk te worden beschermd tegen zonlicht en de temperatuur in de desbetreffende ruimte dient tussen de 15 en 26 graden Celsius te zijn, tochtvrij. 

11.2 Gedurende de huur / leaseperiode is de afnemer verantwoordelijk voor het gehuurde en is tevens hoofdelijk aansprakelijk voor eventuele schade aan het gehuurde. De afnemer is verplicht verhuurder onmiddellijk op de hoogte te stellen bij beschadiging, vermissing of verloren gaan van het gehuurde.

11.3  Een tussentijdse beëindiging van de huur- / leaseovereenkomst is niet mogelijk, tenzij de afnemer bereid is de resterende overeengekomen huur- / leasetermijn af te kopen.

11.4  De minimale lease periode is 1 jaar na totstandkoming van overeenkomst tussen verhuurder en huurder.  

11.5 De huur- / leaseovereenkomst dient te worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste 1 maand tegen het einde van de overeengekomen huur- / leasetermijn. Behoudens in geval van een correcte opzegging, wordt de huur- leaseovereenkomst stilzwijgend verlengd voor perioden van telkens één jaar.

11.6  De huurder heeft de optie om de gehuurde producten over te kopen van huurder na twee  kalenderjaren gehuurd te hebben.

Augustus 2022